KMI-095 - 莲实克蕾儿2015年番号 ボク×カノ×RQ 蓮実

KMI-095 - 莲实克蕾儿2015年番号 ボク×カノ×RQ 蓮実

偏风不遂,及癖疾∶用桃仁二千七百枚,去皮、尖、双仁,以好酒一斗三升,浸二十一日,取出晒干杵细,作丸如梧子大。 痰厥头痛如破者∶乌梅肉三十个,盐三撮,酒三升,煮一升,顿服,取吐即愈。

叶生木颠,大如盾头,又似芭蕉叶。 古方单用柿蒂煮汁饮之,取其苦温能降逆气也。

时珍曰∶荔枝气味纯阳,其性畏热。弘景曰∶世传河东猗氏县枣特异。

其木理粗不及橡木,所谓樗栎之材者指此。长三、四寸,大如铁线,分丫如鹿角状,紫黄色。

每夜沸汤,点万病丸∶治男妇五劳七伤,一切诸疾。藏器曰∶一名鬼屋。

面上粉刺,子如米粉∶用桃花、丹砂各三两,为末。其功有四∶治热入血室,一也;泄腹中滞血,二也;除皮肤血热燥痒,三也;行皮肤凝聚之血,四也。

Leave a Reply